Obchodné podmienky

Naše obchodné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom o ochrane osobných údajov.

Predávajúcim je kamenná predajňa "Skvelá kocka" so sídlom na Vlasteneckom námestí 9 v Bratislave - Petržalke. Tovar si kupujúci môže zakúpiť len osobne, poprípade si ho môže telefonicky rezervovať (v deň rezervácie do konca otváracích hodín). 

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky. Tieto obchodné podmienky sú platné až do vydania nových obchodných podmienok.

Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neuvedené v týchto obchodných podmienkach sa riadia slovenským právnym poriadkom.